Nätverksträffar med flerspråkiga elever i centrum

Sedan höstterminen 2017 har det funnits ett nätverk där lärare träffats för att fördjupa sina kunskaper när det gäller arbetet med flerspråkiga elever samt bedömningsstödet Bygga svenska, ett material som bedömer elevens förmåga när det gäller att läsa, skriva, tala och lyssna. Under hösten har nätverket, där de flesta av deltagarna är antingen lärare i svenska eller svenska som andraspråk (sva) i åk 1-9, träffats vid tre tillfällen för att lära sig av och med varandra.

Tisdagen den 26 november var det dags för terminens sista nätverksträff. Även om det var i slutet av höstterminen var energinivån i rummet hög. Vid nätverksträffarna får deltagarna en möjlighet att träffa kollegor från andra skolor och arbeta tillsammans samt utbyta erfarenheter. Något som är värdefullt då flera arbetar som ensamma sva-lärare på sina skolor. Vid träffen fick deltagarna utifrån önskemål prova på att arbeta med begreppskort. Ett sätt att arbeta på för att befästa ord och begrepp i ämnesundervisningen.

Vid tisdagens träff fördjupade sig deltagarna även i ett utdrag från boken Flerspråkiga elever smågruppsarbetar; studien poängterar hur avgörande lärarens instruktioner och uppföljning av undervisningen är, för att kunna göra undervisningen språkutvecklande.

Nätverket, som funnits sedan höstterminen 2017, har haft ett stort fokus på att arbeta med bedömningsstödet Bygga svenska. Ett bedömningsmaterial som hjälper pedagogen att få koll på flerspråkiga elevers utveckling i det svenska språket. Bedömningsmaterialet rekommenderas även av Skolverket när det gäller för 7-9-skolorna att upprätta en individuell studieplan, där nyanlända elevers språkutveckling ska dokumenteras. I början fanns behovet på flera av Örebro kommuns skolor att bekanta sig mer med bedömningsstödet genom att prova på att göra bedömningar och analysera dem.

Inriktning på hur bedömningsstödet kan implementeras

Under resans gång har nätverket även haft en inriktning på hur bedömningsstödet kan implementeras på respektive skola. Något som för deltagarna har varit till stor hjälp då Bygga svenska sedan vårterminen 2019 ska användas inom de kommunala grundskolorna. Det ska fungera som ett komplement vid övergången till gymnasiet och vid stadieövergångar i grundskolan, för de elever som inte uppnår kunskapskraven i svenska som andraspråk. Förutom att nätverket arbetar med bedömningsstödet Bygga svenska så ligger en hel del fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), då materialet innehåller pedagogiska rekommendationer utifrån elevens språknivå.

Nätverksträffarna skapar goda möjligheter till att arbeta kollegialt kring undervisning med flerspråkiga elever med fokus på SKUA. Deltagarna styr i stor utsträckning träffarnas innehåll genom kontinuerliga utvärderingar med önskemål om kommande träffar. Under vårterminen 2020 kommer träffarna att fortsätta.

Är du intresserad eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Örebro kommuns SKUA-utvecklare jennypher.lofgren@orebro.se och barbara.andersson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?