Gå till innehåll
  • Start
  • / Tema
  • / Överlämnande från grundskola till gymnasieskola

Överlämnande från grundskola till gymnasieskola

Här hittar du nedladdningsbara dokument samt information kring överlämnande från grundskola till gymnasieskola.

Vid pedagogiskt överlämnande krävs inget samtycke. Det är däremot viktigt att upplysa vårdnadshavare och elev om vilken typ av information som överförs till gymnasieskolan och vilken information som kräver samtycke från vårdnadshavare. Finns t.ex. utredning med annan information än den pedagogiska ska samtycke efterfrågas.

Läs mer på Skolverkets sida "Överlämning vid skolbyte".

Skriftlig bedömning är ett pedagogiskt överlämnandedokument.

Pedagogiskt överlämnande till gymnasiet ska göras för de elever som:

  • Inte är behöriga till ett nationellt program (se cirkel 1 ”processkarta för överlämnande mellan grundskola och gymnasieskola”)
  • Uppnått behörighet med hjälp av extra anpassningar och/eller särskilt stöd (se cirkel 2 ”processkarta för överlämnande”)

Ansvarig: Rektor på avlämnande skola

Feb - april

Under vårterminen samlar SYV/specialpedagog personal: klf/mentor, ämnespedagoger, för genomgång av rutin inför överlämnande. Rekommenderas i början av april.

Feb - maj

SYV/specialpedagog + klf/mentor + ämnespedagoger stämmer av vilka elever som berörs av pedagogiskt överlämnande. Skolan för en dialog med vårdnadshavare och elev för att skapa delaktighet i övergångsprocessen. När mål inte uppnås och betyg saknas används blankett ”Pedagogiskt överlämnande till Introduktionsprogrammen inklusive SPRI” Docx, 44.9 kB. (denna blankett gäller för samtliga Introduktionsprogram.) OBS! För elever till Språkintroduktion, SPRI, ska blanketten skickas innan vårterminens slut.

Finns annan information utöver det pedagogiska överlämnandet efterfrågas samtycke.

Övergångssamtal i samverkan med IM anordnas vid behov, det gäller främst för elever med uttalade behov av icke pedagogisk karaktär. Läs vidare under rubrik ”Muntligt överlämnande”, nedan.

Då elev har uppnått behörighet med hjälp av extra anpassningar är det av särskild vikt att det skrivs ett överlämnande. Använd blanketten ”Pedagogiskt överlämnande, för elev som uppnått lägst betyg E med hjälp av stöd och/eller anpassning, (till Nationellt program”) Docx, 44.7 kB. blanketten skickas till övergångssamordnande specialpedagog på mottagande gymnasieskola.

Maj - juni

Skriftlig bedömning ersätter betyg för de elever som inte är behöriga d.v.s. har ett F. Det är i AdelaNet som bedömningen skrivs in, till hjälp finns en instruktion/lathund att använda. För de fristående grundskolorna används den aktuella skolans system med motsvarande innehåll.

Juli - aug

Grundskolans SYV/specialpedagog kan i söksystemet Dexter, vid den slutliga antagningen, se var eleverna har kommit in. Efter slutlig antagning, senast 31 augusti skickar grundskolans SYV/specialpedagog en förteckning med vilka elever som ett pedagogiskt eller muntligt överlämnande har gjorts för. Använd mallen ”Förteckning överlämnande” som skickas till ”övergångssamordnande specialpedagog” på mottagande gymnasieskola. Till de fristående gymnasieskolorna måste både förteckning och skriftlig bedömning skickas. Mottagande gymnasieskola bekräftar till avlämnande grundskola att överlämnandet mottagits.

Juli - aug

Specialpedagog på mottagande gymnasieskola kan via begränsad behörighet i Adela grundskola se de elever som har en skriftlig bedömning. Information om vilka elever det gäller finns i Dexter och i förteckningen från grundskolan. När klassindelning i Adela är gjord ser övrig berörd personal samma information. Dokumenten hanteras enligt rutin och gallras två år efter eleven slutat.

Sep - okt

Årets överlämnande följs upp. Ansvar: Processledare för överlämnande mellan grund- och gymnasieskola.

OBS! Vid nytt ”muntligt överlämnande”, d.v.s. i det fall eleven gick vidare till annan skola och program så är det den senaste överlämnande skolans ansvar att uppmärksamma mottagande skola på att muntligt överlämnande gjorts tidigare samt förmedla uppgifter på kontaktperson/funktion.

Kontaktpersoner vid frågor kring överlämnande

Staffan Henningson, planerare, Förskole- och grundskoleförvaltningen
Samordnare för överlämnande från grundskola till gymnasieskola
staffan.henningson@orebro.se

Isabella Kronvall, specialpedagog, processledare för överlämnande mellan grund- och gymnasieskola
0765-516938
isabella.kronvall@orebro.se

Lollo Hedström, studie- och yrkesvägledare, grundskola
019-213805
ann-louise.hedstrom@orebro.se

Britt Binning, specialpedagog, gymnasiet
019-211296
britt.binning@orebro.se

Christer Westerdahl, specialpedagog, grundskola
019-212043
christer.westerdahl@orebro.se

Magnus Westerberg, syv, grundskola
0737-73334
magnus.westerberg@jenseneducation.se

Kaisa Johansson, specialpedagog, Introduktionsprogrammen, gymnasieskola
0720-836159
kaisa.johansson@orebro.se

Sofie Norelius, specialpedagog, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
019-213990
sofie.norelius@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se